DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

MADDE 1- Derneğin Adı : “İstanbul Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi Mezunları Derneği”dir.  Derneğin Kısaltılmış Adı : “İKHAL-MED”dir.

Derneğin Merkezi: Esentepe Mah. Anadolu Cad. No.4 Kartal / İstanbul’dur.

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI

MADDE 2- Derneğin amacı:

a) Üyeler arasında iletişim, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak,

b) Okulda eğitim ve öğretimin seviyesini yükseltmesi ve eğitim kurumlarında bulunması gereken birlik ve bütünlük ruhunu ortaya çıkarmak

c) Okul öğrencilerine modern eğitim ve öğretimin gerekleri doğrultusunda maddi ve manevi olanaklar sunmak,

d) Okula yapılmak istenen yardım faaliyetlerde bir tüzel temsiliyete sahip olmak,

e) Toplumun ihtiyaç ve sorunlarını çözmeye ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak.

MADDE 3– Dernek yukarıda sözü edilen amaçları gerçekleştirmek için aşağıda sıralanan etkinliklerde bulunur:

a) Söyleşi toplantıları, gezi, konser, gösteri, temsil, açık oturum, balo, yemekli-çaylı toplantılar, gibi sosyal kültürel ve ekonomik etkinliklerde bulunmak;

b) Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 

c) Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

d) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

e) Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

f) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

g) Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

h) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

ı) Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

i) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

j) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

k) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

l) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

m) Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

n) Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

o) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.

DERNEĞİN FAALİYET ALANI

MADDE 4- Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

MADDE 5- Dernek, asil üye ve onursal üye olmak üzere iki tip üyeliğe sahiptir.

a) Asil üyelik:

1- Üye olma ehliyetine sahip, mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan ve İstanbul Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi’nde en az iki yıl okumuş veya burada öğretmenlik yapmış olanlar asil üye olabilir.

2- Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilir. Üye olmak isteyenler başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurup elden, posta veya elektronik yollarla yönetim kuruluna iletir. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.

3- Giriş aidatını ve o yıla ait aidatı peşin olarak ödeyenler yönetim kurulunun başvurularını onayı dahilinde bu amaçla tutulan dernek defterine kaydedilirler. Başvuruları kabul edilmeyenlerin ödentileri iade edilir.

4- Giriş ödentisi 10- (On) TL’den ve yıllık 10- (On) TL’den az olmamak üzere Genel Kurul tarafından karara bağlanır. Yıllık ödenti ait olduğu yılın Ocak – Aralık dönemini kapsar.

b) Onursal Üyelik:

1- Yönetim Kurulu’nun önerdiği adaylar Genel Kurul’un kararıyla onursal üyeliğe kabul edilir.

2- Derneğe üye olma koşullarını taşımamakla birlikte, okulda en az üç (3) yıl yöneticilik ve öğretmenlik yapanlar ile okula ve  topluluğa önemli hizmeti geçmiş öğrenci velileri, okulun okul doktorları ve sağlık görevlileri ile okul müstahdemleri, kantin görevlileri ve varsa okul öğrencilerini taşıyan servis görevlileri (sürücüler)  yasal engelleri bulunmamaları koşuluyla derneğe onursal üye olabilir.

3- Dernek etkinlikleri aracılığıyla derneğin gelişmesine, tanıtılmasına dolaylı veya doğrudan katkıda bulunan, bu vesileyle derneğe yararlı hizmetlerde bulunan kişiler yasal engelleri bulunmaması koşuluyla derneğe onursal üye olabilir.

4- Onursal üyelerin aidat ödeme yükümlülükleri ile seçme, seçilme ve oy kullanma hakları yoktur.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

MADDE 6– Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE 7– Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

a) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

b) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

c) Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

d) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

e) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

ÜYELİK HAKLARI

MADDE 8- Dernek üyeleri:

a) Derneğe ait tesislerden sağlanan indirimlerden, dernek hizmetlerinden yararlanabilir, derneğin faaliyetlerine katılabilirler,

b) Şartları tamam olmak kaydıyla derneğin Yönetim ve Denetim Kurulu’na aday olabilirler,

c) Genel Kurul toplantılarında oy kullanabilir, Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarını inceleyebilirler,

d) Üyelik haklarının kısıtlandığını ya da kaldırıldığını iddia eden üyeler, bu iddialarını dernek Yönetim Kurulu ve Genel Kurul nezdinde ileri sürebilirler.

ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 9- Her üye:

a) Bu tüzükteki ve Dernekler Yasası’ndaki hükümlere Genel Kurul ya da Yönetim Kurulu’nun almış olduğu kararlara ve bu kararlara göre yürütülmekte olan uygulamalara uymak,

b) Dernek çıkarına aykırı hareket etmemek ve dernek aleyhine faaliyette bulunmamak,

c) Lokal kullanımındaki ve etkinliklerdeki düzene ve bu amaçla görevlendirilen kişilere riayet etmek, lokalin kullanımında özen göstermek, dernek mallarını korumak, kullanımla ilgili alınan kurallara uymak,

d) Dernek Genel Kurulu ya da Yönetim Kurulu tarafından belli bir görevi ya da temsili gerçekleştirmek üzere görevlendirilen, önerilen, seçilen ya da herhangi bir şekilde derneği temsilen belli görevler üstlenen üyeler, bu görevleri esnasında kendilerine bu yetkiyi veren kurulun prensip kararlarına ve ilkelerine uymak zorundadır.

e) Bu maddedeki yükümlülüklere uyulmaması durumunda üye hakkında yönetim kurulunca disiplin işlemi başlatılır ve ilk genel kurulda bu konu karara bağlanır.

DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE 10-  Dernek genel kurul, yönetim ve denetim kurulundan oluşur. Dernek yönetim kurulu karan ile amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyetin şekline göre organlarda oluşturabilir. Ancak yönetim kurulu kararı ile oluşturulan bu organlara zorunlu organların görevleri devredilemez.

GENEL KURULUN TOPLANMA ŞEKLİ VE ZAMANI

MADDE 11-

a) Genel kurul derneğin en yetkili organı olup, derneğe kayıtlı genel kurula katılma hakkına sahip üyelerden 2 yılda bir Ağustos ayında toplanır.

b) Genel kurul yönetim kurulunca en az 15 gün önceden toplantıya çağrılır. Bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündemi üyelere herhangi bir yerel gazete de ilan edilebilerek duyurulabileceği gibi telefon, faks, internet gibi yönetim kurulunun karar vereceği herhangi iletişim aracı ile de yapılabilir.

c) Genel kurul toplantısı dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Ancak yönetim kurulunun uygun görmesi halinde bir başka yerde de yapılabilir.

d) Genel kurulun toplantı yeter sayısı kongreye katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğudur. Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi konularında bu çoğunluk en az üçte iki olmalıdır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

e)  Genel kurul toplantısı yönetim kurulu başkanı veya bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve iki katip üye seçilir. Toplantının yönetimi bu kurula ait olup, toplantı sonunda tüm evrak ve belgeleri seçimle gelen yönetim kurulu üyelerine verirler.

f) Yönetim kurulu genel kurul toplantısını müteakip en geç 30 gün içinde yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde (dernek adresi) meydana gelen değişikliklerde yönetim kurulu tarafından aynı şekilde tabidir.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ YETKİLERİ OY KULLANMA VE KARAR ALMA USÛL VE ŞEKİLLERİ

MADDE 12- Genel kurul derneğin en yetkili karar organı olup, genel kurul gündeminde yer alan maddeleri görüşür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurul, aşağıdaki hususları görüşerek karara bağlar;

a) Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son karan verir,

b) Dernek organlarını seçer,

c) Derneğin dışarıdan denetlenmesi durumunda denetçilere verilecek ücret yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile kamu görevlileri haricindeki kişilere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarım tespit etmek. Derneğin dışarıdan bir üçüncü kişi ve kuruma denetlettirilmesi halinde verilecek ücret 1.derecedeki devlet memurlarının yurt içi geçici görev yolluğundan fazla olamaz.

d) Derneğin feshine ve tüzük değişikliğine karar vermek.

e) Derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

f) Mevzuatın kendisine vermiş olduğu diğer hususları görüşür ve karara bağlar.

Genel kurul kararlarını toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır. Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararlan, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Toplantıya katılan üyeler dernek ile kendisi, eşi, üst soyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz. Tüzel kişi adına oy kullanacak kişi hakkında da aynı hüküm uygulanır. Tüzel kişinin üye olması halinde tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. Her üyenin genel kunulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. Genel kurulda kongreye katılma hakkı bulunan asil üyeler haricinde her ne ad altında olursa olsun diğer üyelerin oy hakkı yoktur. Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıda hazır bulunmayan her üye kararın alındığı tarihten itibaren üç ay içinde ve kararı öğrenmesinden itibaren bir ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir. Diğer organların kararına karşı ise dernek iç denetim yolları ve genel kurul kesin karar vermedikçe iptal davası açılmaz. Genel kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır. Genel kurulun bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Ancak bu şekilde alınan kararlar olağan toplantı yerine geçmez.

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, SEÇİMİ VE TOPLANTI USULÜ

MADDE 13- Yönetim kurulu beş asil ve beş yedek üyeden oluşur.

Yönetim kurulu asil üyeleri çarşaf liste usulüne göre seçilir. Beş kişilik blok liste halinde aday olacak olan üyeler, aday listesini yönetim kuruluna genel kuruldan en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak veya internet üzerinden bildirmek zorundadır.

Aday listeler ve yedek üyeler genel kurulda açık oylama veya gizli oy açık tasnif usulüyle seçilir.

Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedek üyelerinde yerine getirildikten sonra üye tam sayısının yarısının altına düşerse, genel kurul kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine sulh hakimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Yönetim kurulu derneğin yürütme ve temsil organıdır, bu görevini tüzük ve kanun hükümlerine göre yerine getirir. 

Yönetim kurulunun, üye    tam sayısının katılımı ile toplanması halinde kararlar oy çokluğu ile oy çokluğu ile toplanması halinde ise oy birliği ile alınır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 14- Yönetim kurulu aşağıdaki görev ve yetkilere sahiptir:

a) Derneğin temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya üçüncü kişiye yetki vermek,

b) Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

c) Genel kurulun yetkisi ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz mallan satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, devlet tahvili hazine bonosu veya her nevi tahvil veya hisse senedi satın almak.

d) Kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

e) Her faaliyet yılı sonunda bir önceki yıla ait mülki amirliğe beyanname vermek,

f) Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,

g) Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek

DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 15- Denetim kurulu genel kurul tarafından gizli veya açık oyla seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.

Denetim kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları ve doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtlarının mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

DERNEĞİN ŞUBESİNİN BULUNUP BULUNMAYACAĞI BULUNACAK İSE ŞUBELERİNİN NASIL KURULACAĞI GÖREV VE YETKİLERİ İLE DERNEK GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ

MADDE 16- Derneğimizin şubesi yoktur. Derneğimiz gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açar. Bu amaçla yönetim kurulunun yetki verdiği bir kişi ilgili yerin mülki amirliğine yönetim kurulu kararı örneği ile temsilci olarak görevlendirildiğine dair yönetim kurulu tarafından adına verilen yetki belgesini temsilciliğin adresini vermekle yükümlüdür.

Derneğimiz amaçlan ile ilgisi bulunan ve kanunların yasaklamadığı alanlarda dernekler, vakıflar sendikalar ve benzeri sivil toplum örgütleri ile bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organların kararı ile platform oluşturur. Bu platformlar dernekler kanununun amaçlan dışına çıkamazlar.

 DERNEĞİN BORÇLANMA USÛLLERİ

MADDE 17- Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere yıllık bütçesinin yüzde ellisi oranında borçlanabilir. Bu borçlanma genel kurulun yönetim kuruluna vermiş olduğu yetki ile yapılır. Derneğin borçlanmasından tüm üyeler eşit oranda sorumludur.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

MADDE 18- Derneğin iç denetimi genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından yapılır. Ayrıca genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu derneğin iç denetimini bağımsız denetim kuruluşlarına da yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Genel kurul tarafından bağımsız bir denetim kuruluşuna denetim yaptırılması halinde veya denetim kurulunun bağımsız bir denetim kuruluna denetim yaptırması halinde söz konusu denetim kuruluşuna ödenecek ücret yönetim kurulu tarafından ödenir. Bu ücrettin günlüğü birinci derecedeki devlet memurlarının yurt içi geçici görev yolluğundan fazla olamaz.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

MADDE 19- Dernek tüzüğü genel kurul tarafından değiştirilir. Tüzük değişikliğine karar verecek genel kurulun birinci toplantısı kongreye katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 (Üçte ikisinden) ikinci toplantısında ise yönetim ve denetim kurulları üye sayısı toplamının iki katından az olamaz. Her iki toplantıda da karar yeter sayısı hazır bulunanların en az 2/3 (üçte ikisi.)’dir.

DERNEĞİN GELİRLERİ

MADDE 20- Derneğin gelirleri, üye aidatları, bağış ve yardımlar ile amaçları doğrultusunda yapacağı diğer maliyetler ve mal varlığından elde edilen gelirler, dernek amacındaki belirtilen hususları gerçekleştirmek için kullanılır. Bu gelirler Yardım Toplama Kanunu hükümlerine göre elde edilecek gelirlerdir. Derneğimiz mülki amirliğe önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Nakdi yardımları bankalar aracılığıyla alır.

DERNEK GÖREVLİLERİ VE ÜCRETLERİ

MADDE 21- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez.

GELİR GİDERDE USUL İLE DERNEK DEFTERLERİ

MADDE 22- Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır, dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgelerine harcama belgelerinin beş yıl saklanması zorunludur.

   Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgelerinin hangi matbaada bastırılacağı ve kaç cilt olacağı yönetim kurulu kararı ile mülki amirliğe bildirilir.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yönetim kurulu başkanı tarafından üç suret yetki belgesi tanzimi edilir. Bir sureti dosyasında muhafaza edilir. Bir sureti yetki verilen şahsa verilir. Bir sureti ise veriliş tarihini takip eden on beş gün içinde mülki amirliğe verilir. Yetki belgesinin süresi yönetim kurulu görev süresi ile eşittir. Ancak süre dolmadan yetki belgeleri yönetim kurulu kararıyla değiştirilebilir.

Derneğimiz, işletme hesabı esasına göre veya bilanço esasına göre defter tutar.

a) İşletme hesabı esasına göre;

Karar Defteri: Yönetim kurulu kararlan tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyalan dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade  edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Derneğimiz Maliye Bakanlığının belirlediği hadleri aşması durumunda bilanço esasına göre defter tutar. Buna göre:

Yukarıdaki (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defterin yanı sıra;

Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Bu maddede sayılan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

Hesap Dönemi: Derneğimizin gelir ve gider hesapları bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocak’tan başlar. Derneğimiz ara dönemde kurulması halinde kuruluş tarihinde başlar. 31 Aralıkta sona erer.

Tasdik Zamanı; İşletme hesabı esasına göre tutulacak defterler bitinceye kadar kullanılır. Bilanço esasına göre tutulan defterler ise kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda her yıl yeniden tasdik ettirilir.

DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

MADDE 23- Dernek genel kurul kararı ile fesih edilmesi, Genel kurul derneğin her zaman feshine karar verebilir. Derneğin feshine karar verecek genel kurulun birinci toplantısı kongreye katılma hakkı bulunan üyelerin en az 2/3 (Üçte ikisi)’nden, ikinci toplantıda ise yönetim ve denetim kurulları üye sayısı toplamının iki katından az olamaz. Her iki toplantıda da karar yeter sayısı hazır bulunanların en az 2/3 (Üçte ikisi)’nin kabul oyu ile gerçekleşir. Derneğin feshine ilişkin karar en geç 30 gün içinde mülki amirliğe bildirilir. Derneğin feshine karar veren genel kurul derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi için üç kişilik bir tasfiye komisyonu seçer. Bu komisyon derneğin para, mal ve hakları ile alacak ve borçlarının dokümanlarını çıkarır. Derneğin tasfiye işlemi tamamlandıktan sonra yedi gün içinde durum mülki amirliğe bildirilir. Fesih kararını müteakip derneğin para, mal ve haklarının nereye devredileceğine dair genel kurulda bir karar çıkmış ise buna göre hareket eder.

Derneği fesih eden genel kurulda derneğin para, mal ve haklarının nereye devredileceğine dair herhangi bir karar alınmamış ise veya derneğin kendiliğinden sona erdiği tespit edilirse para mal ve haklan genel kurulca karara bağlanır. Dernek mahkeme kararı ile fesih edilmesi halinde para mal ve hakları mahkeme kararıyla derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Fesih edilmesi için hakkında soruşturma veya dava açılmış ise fesih ve buna bağlı olarak dernek mallarının devrine dair bir karar alındığı takdirde, soruşturma ve dava sonuçlanıncaya kadar devir işlemi yapılmaz.

   MADDE 24- Bu tüzükte bulunmayan hallerde 5253 sayılı Dernekler kanunu ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümler uygulanır.