İSTANBUL KÖY HİZMETLERİ ANADOLU LİSESİ MEZUNLARI DERNEĞİ ÜYE KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, İstanbul Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi Mezunları Derneği (“İKHAL-MED”) tarafından İKHAL Mezunları Derneği üyeleri ile üyelik değerlendirmelerine katılan İKHAL mezunlarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.


(1) Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri Ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Üyelik Başvuru formu aracılığıyla fiziki ortamda ve elektronik ortamlarda toplanmaktadır. Derneğimiz tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmanız ve bununla ilgili takip süreçlerinin Derneğimiz tarafından yürütülmesi kapsamında ortaya çıkan meşru menfaatimiz ile Derneğimizle kuracağınız sözleşmesel ilişkiler gibi hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.


(2) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları Kişisel verileriniz,

• Üyelik başvurularının alınması ve değerlendirilmesi,
• Üyelik aidatlarının tahsil edilmesine ilişkin süreçlerin yönetilmesi,
• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, • Üyelik takibinin yapılması, • Üyelerle ilişkilerin yürütülmesi,
• Üyelerin indirim, promosyon gibi menfaatlerden faydalandırılarak bağlılığının arttırılmasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
• İKHAL-MED tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerin üyelere sunulması,
• Etkinlik yönetimine ilişkin süreçlerin yürütülmesi
• Tedarikçilerle ve iş ortaklarıyla ilişkilerin yürütülmesi,
amaçlarıyla işlenmektedir.


(3) Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar Ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, yukarıda belirtilen amaçlarla İKHAL-MED’nin iş ortakları, tedarikçileri, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişiler ile paylaşılabilecektir.


(4) Veri Sahiplerinin Hakları Ve Bu Hakların Kullanılması
Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi İKHAL-MED’e Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da İKHAL-MED’e önceden bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletmeniz durumunda talepleriniz İKHAL-MED tarafından mümkün olan en kısa sürede değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.
Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İSTANBUL KÖY HİZMETLERİ ANADOLU LİSESİ MEZUNLARI DERNEĞİ ÜYE KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

İstanbul Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi Mezunları Derneği Üye Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde açıklandığı kapsamda İstanbul Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi Mezunları Derneği’ne üyelik verim ile indirim, promosyon gibi menfaatlerden faydalandırılmak; İKHAL-MED tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerin tarafıma sunulması; etkinlik yönetimine ilişkin süreçlerin yürütülmesi gibi amaçlarla yürütülen pazarlama faaliyetleri kapsamında kimlik ve iletişim bilgisi gibi verilerimin toplanmasına, işlenmesine ve saklanmasına 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri çerçevesinde muvafakat ettiğimi kabul ve beyan ediyorum.